جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 500,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
10,170 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,081,613 تومان
11 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
4,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 325,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,000 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
210 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,761,905 تومان
370 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
200 متر زمین در کرج / البرز
متری 4,250,000 تومان
850 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: تجاری  
1,500 متر زمین در کرج / البرز
متری 233,333 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در کرج / البرز
متری 160,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
400 متر زمین در کرج / البرز
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
415 متر زمین در کرج / البرز
متری 144,578 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 37,000 تومان
37 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,680 متر زمین در کرج / البرز
متری 30,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
600 متر زمین در کرج / البرز
متری 83,333 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
10,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 75,000 تومان
750 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
550 متر زمین در کرج / البرز
متری 127,273 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
710 متر زمین در کرج / البرز
متری 11,972 تومان
9 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
324 متر زمین در کرج / البرز
متری 3,395,062 تومان
1.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
1,050 متر زمین در کرج / البرز
متری 76,190 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
2,224 متر زمین در کرج / البرز
متری 400,000 تومان
890 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 370,000 تومان
370 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 11,667 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
500 متر زمین در کرج / البرز
متری 100,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
145 متر زمین در کرج / البرز
متری 310,345 تومان
45 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
135 متر زمین در کرج / البرز
متری 222,222 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
480 متر زمین در کرج / البرز
متری 52,083 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
70,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 2,857 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: پلاک بندی  
800 متر زمین در کرج / البرز
متری 875,000 تومان
700 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 130,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
5,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 90,000 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
60 متر زمین در کرج / البرز
متری 800,000 تومان
48 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  
60 متر زمین در کرج / البرز
متری 800,000 تومان
48 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,500 متر زمین در کرج / البرز
متری 233,333 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
100 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,450,000 تومان
145 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  
5,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 500,000 تومان
2.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
1,130 متر زمین در کرج / البرز
متری 159,292 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,480 متر زمین در کرج / البرز
متری 158,784 تومان
235 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,132 متر زمین در کرج / البرز
متری 159,011 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 12,750 تومان
26 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
1,750 متر زمین در کرج / البرز
متری 14,857 تومان
26 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  مناسب برای: تجاری  
500 متر زمین در کرج / البرز
متری 190,000 تومان
95 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
2,896 متر زمین در کرج / البرز
متری 324,586 تومان
940 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
4,060 متر زمین در کرج / البرز
متری 270,936 تومان
1.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
15,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 600,000 تومان
9 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
500 متر زمین در کرج / البرز
متری 240,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,240 متر زمین در کرج / البرز
متری 156,250 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
900 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,388,889 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
1,500 متر زمین در کرج / البرز
متری 333,333 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1,500 متر زمین در کرج / البرز
متری 333,333 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1,500 متر زمین در کرج / البرز
متری 333,333 تومان
500 میلیون تومان
نوع پرداخت: شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
250 متر زمین در کرج / البرز
متری 48,000 تومان
12 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
760 متر زمین در کرج / البرز
متری 78,947 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
400 متر زمین در کرج / البرز
متری 25,000,000 تومان
10 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ  
80 متر زمین در کرج / البرز
متری 562,500 تومان
45 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
600 متر زمین در کرج / البرز
متری 25,000 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
550 متر زمین در کرج / البرز
متری 181,818 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
400 متر زمین در کرج / البرز
متری 425,000 تومان
170 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
101 متر زمین در کرج / البرز
متری 49,505 تومان
5 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 150,000 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,595,506 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
184 متر زمین در کرج / البرز
متری 7,880,435 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram