جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
488 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 2,869 تومان
1 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
436 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 194,954 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
7,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 400,000 تومان
2.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
330 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 90,000 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 800,000 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
202 متر زمین در نور / مازندران
متری 2,227,723 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
270 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 70,000 تومان
19 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
520 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 45,000 تومان
23 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 200,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 700,000 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 700,000 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
360 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 250,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  
220 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 545,455 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
600 متر زمین در ساري / مازندران
متری 400,000 تومان
240 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
2,000 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 200,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
900 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 35,000 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 333,333 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
416 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
229 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
344 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
189 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
404 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
222 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
369 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
203 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
366 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
201 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
313 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
172 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
488 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
366 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
384 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
288 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
385 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
289 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
386 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
289 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
387 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
290 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
386 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
289 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
496 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
372 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
391 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
293 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
356 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
267 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
380 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
285 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
377 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
377 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
518 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
388 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
511 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
383 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
300 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 283,333 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
521 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 1,094,050 تومان
570 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
600 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 25,000 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
430 متر زمین در بابل / مازندران
متری 139,535 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 200,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
15,600 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 160,256 تومان
2.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
286 متر زمین در آمل / مازندران
متری 199,301 تومان
57 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
318 متر زمین در بابل / مازندران
متری 628,931 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
200 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 17,500 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، پاساژ  
7,000 متر زمین در بابل / مازندران
متری 200,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
500 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 600,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
200 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 30,000 تومان
6 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  مناسب برای: ویلاسازی  
250,000 متر زمین در بهشهر / مازندران
متری 100,000 تومان
25 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
630 متر زمین در آمل / مازندران
متری 603,175 تومان
380 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
6,150 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 44,878 تومان
276 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق  
6,150 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 44,878 تومان
276 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق  
220 متر زمین در بابل / مازندران
متری 13,636,364 تومان
3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
400 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 500,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
271 متر زمین در نور / مازندران
متری 350,000 تومان
95 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 33,000 تومان
99 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  
935 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 962,567 تومان
900 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
768 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 1,692,708 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  
388 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 347,938 تومان
135 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
6,000 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 30,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  
1,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 300 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 200,000 تومان
200 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی  
3,200 متر زمین در بابل / مازندران
متری 78,125 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
400 متر زمین در نور / مازندران
متری 275,000 تومان
110 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,280 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 31,250 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,800 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 70,000 تومان
126 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,000 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 4,200 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
301 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
256 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
578 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
491 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
306 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
260 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
426 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
362 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
385 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
327 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
494 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 85,000 تومان
42 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
529 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
249 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
212 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
249 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 849,829 تومان
212 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
250 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
213 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
252 متر زمین در نور / مازندران
متری 396,825 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,500 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 190,000 تومان
475 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
4,000 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 5,000 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
250 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 20,000 تومان
5 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
320 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 328,125 تومان
105 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: ویلاسازی  
530 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 2,400,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
401 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 17,456 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
450 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 200,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 333,333 تومان
1 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ، اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
42,000 متر زمین در بهشهر / مازندران
متری 47,619 تومان
2 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: تجاری  
2,070 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 33,816 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
460 متر زمین در ساري / مازندران
متری 6,957 تومان
3 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
380 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 21,053 تومان
8 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
250 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 320,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 300,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,343 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 14,892 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری  
250 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 400,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
274 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 182,482 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: ویلاسازی  
380 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 46,053 تومان
18 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,583 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 1,548,587 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
612 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 653,595 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
205 متر زمین در ساري / مازندران
متری 300,000 تومان
62 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
205 متر زمین در ساري / مازندران
متری 300,000 تومان
62 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
279 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 645,161 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
390 متر زمین در نور / مازندران
متری 33,333 تومان
13 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
700 متر زمین در آمل / مازندران
متری 214,286 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
1,650 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 90,909 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: ویلاسازی  
3,500 متر زمین در بابل / مازندران
متری 428,571 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,323 متر زمین در نور / مازندران
متری 1,360,544 تومان
1.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
300 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 283,333 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
280 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 350,000 تومان
98 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
470 متر زمین در نور / مازندران
متری 31,915 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 490,000 تومان
490 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
230 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 586,957 تومان
135 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
200 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 500,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  
250 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 760,000 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  
200 متر زمین در آمل / مازندران
متری 150,000 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در بابل / مازندران
متری 106,667 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
1,087 متر زمین در بابل / مازندران
متری 13,000,000 تومان
14.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
200 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 600,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
2,000 متر زمین در آمل / مازندران
متری 35,000 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,500 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 200,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
270 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 118,519 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
260 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 500,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
218 متر زمین در بابل / مازندران
متری 1,000,000 تومان
218 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
2,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 15,000 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
372 متر زمین در ساري / مازندران
متری 1,317,204 تومان
490 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
500 متر زمین در ساري / مازندران
متری 100,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,017 متر زمین در ساري / مازندران
متری 196,657 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
444 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 150,000 تومان
67 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
300 متر زمین در نور / مازندران
متری 50,000 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
10,000 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 750,000 تومان
7.5 میلیارد تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی  
40,000 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 30,000 تومان
1.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
2,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 42,500 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: شرایطی  
389 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 64,267 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 666,666,667 تومان
2000 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,050 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 2,000,000 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
744 متر زمین در آمل / مازندران
متری 255,376 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
10,000 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 75,000 تومان
750 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  
893 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 132,139 تومان
118 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
100 متر زمین در ساري / مازندران
متری 250,000 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
840 متر زمین در ساري / مازندران
متری 100,000 تومان
84 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  
3,000 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 11,667 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
400 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 300,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
11,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 54,545 تومان
600 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
720 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 55,556 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
207 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 217,391 تومان
45 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
2,800 متر زمین در گلوگاه / مازندران
متری 53,571 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 1,200,000 تومان
1.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
5,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 2,000 تومان
10 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
390 متر زمین در نور / مازندران
متری 35,897 تومان
14 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
211 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 521,327 تومان
110 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
18,000 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 22,222 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
17,000 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 29,412 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
800 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 250,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,016 متر زمین در ساري / مازندران
متری 157,480 تومان
160 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
129 متر زمین در ساري / مازندران
متری 131,783 تومان
17 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
13,300 متر زمین در آمل / مازندران
متری 300,000 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
270 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 222,222 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
1,900 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 252,632 تومان
480 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,900 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 252,632 تومان
480 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
270 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 222,222 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
314 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 605,096 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,200 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 166,667 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
250 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 100,000 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,500 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 62,857 تومان
220 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
4,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 75,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
314 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 636,943 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 500,000 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
288 متر زمین در آمل / مازندران
متری 312,500 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
7,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 85,714 تومان
600 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
1,180 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 254,237 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 283,333 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
9,000,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 1,000 تومان
9 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
612 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 653,595 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,800 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 233,333 تومان
420 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
550 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 545,455 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
200 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 275,000 تومان
55 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
420 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 142,857 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: اقساطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
603 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 298,507 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
435 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 402,299 تومان
175 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
800 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 187,500 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
1,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 480,000 تومان
480 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 48,000 تومان
48 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
400 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 625,000 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
14,350 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 6,272 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
365 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 50,685 تومان
19 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
324 متر زمین در ساري / مازندران
متری 308,642 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
250 متر زمین در نور / مازندران
متری 100,000 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
55,000 متر زمین در نور / مازندران
متری 181,818 تومان
10 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی  
230 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 478,261 تومان
110 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  
87 متر زمین در نور / مازندران
متری 1,609,195 تومان
140 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
1,150 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 8,696 تومان
10 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
212 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 1,415,094 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
250 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 16,000 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
275 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 363,636 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
326 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 276,074 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
3,000 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 66,667 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
7,000 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 4,286 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
120 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 225,000 تومان
27 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
395 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 50,633 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
300 متر زمین در آمل / مازندران
متری 3,200,000 تومان
960 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
240 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 1,083,333 تومان
260 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
30,000 متر زمین در گلوگاه / مازندران
متری 10 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
340 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 294,118 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 200,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
2,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 600,000 تومان
1.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
7,300 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 205,479 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی  
165 متر زمین در ساري / مازندران
متری 1,818,182 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
3,170 متر زمین در آمل / مازندران
متری 53,628 تومان
170 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
275 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 290,909 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
405 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 2,222,222 تومان
900 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
612 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 686,275 تومان
420 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
275 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 290,909 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  مناسب برای: ویلاسازی  
2,100 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 26,190 تومان
55 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
740 متر زمین در ساري / مازندران
متری 391,892 تومان
290 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
488 متر زمین در ساري / مازندران
متری 614,754 تومان
300 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
290 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 650,000 تومان
189 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
368 متر زمین در بهشهر / مازندران
متری 366,848 تومان
135 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
363 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 600,000 تومان
218 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  
257 متر زمین در نور / مازندران
متری 350,195 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
10,382 متر زمین در ساري / مازندران
متری 28,500 تومان
296 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
280 متر زمین در آمل / مازندران
متری 535,714 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  
451 متر زمین در بابل / مازندران
متری 33,259,424 تومان
15 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
1,880 متر زمین در آمل / مازندران
متری 3,191,489 تومان
6 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
400 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 875,000 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
260 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 4,615 تومان
1 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram